POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie ISMM Project & Training

Celopodnikové vzdělávání 

Podnikové vzdělávání ve společnosti ISMM Project & Training s.r.o. 

Rok realizace: 2014 - 2015

Dotační program: OP LZZ (OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Stáhnout případovou studii

Společnost ISMM byla založena v roce 1997 se sídlem v Ostravě. Orientuje se na výrobu kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Společnost navázala na tradici původních poradenských aktivit především v oblasti marketingového řízení a posléze exportního marketingu. Exportní marketing se stal nosným prvkem ve formování budoucí podnikové strategie založené na vytváření přímých kooperačních vazeb s řadou významných podniků EU především z oblasti strojírenství. V současné době společnost zaměstnává 22 zaměstnanců a její tržby přesáhly 15 mil. Kč v roce 2014

Ve spolupráci s poradenskou firmou BUSINESS INNOVATION s.r.o. byl v roce 2014 realizován projekt v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem projektu byla příprava zaměstnanců pro zvýšení schopnosti efektivního dosahování požadované výkonnosti, formou externího školení a podpůrných on-line nástrojů prostřednictvím e-learningového modulu.

Podporou rozvoje a osobního růstu pracovníků společnost přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti, perspektivisty a míry naplňování cílů podnikové strategie.

Cílem klíčových aktivit bylo uskutečnění několika vzdělávacích kurzů, na základě kterých byl specifikován komplexní vzdělávací plán zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti. Konkrétně bylo úspěšně zrealizováno těchto 10 klíčových aktivit:

 • MS Excel, Word – cílem klíčové aktivity je zefektivnění práce s rozsáhlými tabulkami a zvládnutí pokročilejší metody práce s aplikací MS Excel. Účastníci školení se naučili snadno a rychle vytvářet korektní textové dokumenty, jak manipulovat s textem či obrázky atd. 
 • CAD systémy – software AutoCAD zaměřený pro projektanty a konstruktéry zvýšil produktivitu práce. Školení bylo zaměřeno na základy software, tisk, vykreslování a 3D modelování a vizualizace.
 • Jazykový kurz – zlepšilo komunikační dovednosti zaměstnanců v obchodní komunikaci a korespondenci. Došlo tak k nárůstu účasti na zahraničních aktivitách a nabytí vědomostí pro využití zahraničních technologií vč. dokumentace.
 • Technické dovednosti – klíčová aktivita byla zaměřena na praktické osvojení znalostí a dovedností, metod a postupů práce se zařízením.
 • Strategická THP školení – cílem seminářů byl rozvoj a trénink obchodních a manažerských dovedností a rozšíření jazykové kompetence a slovní zásoby z různých oblastí. Díky tomuto školení získala společnost nové zákazníky a došlo k růstu obratu.
 • Rovné příležitosti žen a mužů – součástí této klíčové aktivity byla realizace generového školení a poradenství v oblasti problematiky rovných příležitostí. Hlavním cílem je zlepšení uplatňování rovných příležitostí mužů a žen.
 • E-learning – tyto kurzy byly určené pro všechny zaměstnance, předpokladem byly hotové informace v prostředí webové aplikace, ke které se může přihlásit každý z kteréhokoliv místa a zemi.
 • Monitoring a evaluace – došlo k monitorování a hodnocení.
 • Propagace projektu – cílem této aktivity bylo efektivní řízení projektu tak, aby byla zajištěna publicita daného projektu (konference, letáky, webové stránky).
 • Vedení projektu, řízení změn, organizace školení, vyúčtování projektu –efektivní řízení projektu a jeho správa a to takovým způsobem, aby byl dodržován harmonogram a rozpočet projektu, bylo zabráněno vzniku rizik projektu a zejména dosaženo stanovených monitorovacích indikátorů a cílů projektu spojených s realizací patřičného počtu vzdělávacích aktivit a aplikací principů rovnosti žen a mužů do firemní praxe.

Díky zkušenostem společnosti BUSINESS INNOVATION s.r.o. a důsledné přípravě projektového záměru byla realizace projektu úspěšná a žadatel tak získal dotaci ve výši přesahující 1,8 mil. Kč. Z hlediska spolupráce zajistila poradenská firma BUSINESS INNOVATION s.r.o. kompletní servis od přípravy projektu, přes úspěšnou realizaci až po následné služby. Výčet zajištěných služeb je uveden níže:

Přípravná fáze:

 • Nastavení detailního plánu vzdělávání (nastavení vzdělávacího plánu na 2 roky, rozřazení školení do skupin včetně vymezení rozpočtu).
 • Sestavení realizačního týmu.
 • Úvodní nastavení projektu (zaškolení členů řešitelského týmu, předání informací k závazným ukazatelům a vyúčtování dotace).

Realizační fáze:

 • Příprava plné žádosti a veškeré dokumentace včetně příloh.
 • Definování metodiky projektu včetně implementace do procesu realizace.
 • Realizace výběrových řízení a s tím spojené veškeré administrativy.
 • Samotná realizace projektu (součinnost při výběru dodavatele, prezenční listiny, zápisy z porad, zpracování výkazů za realizační tým a další).
 • Povinná publicita v rámci projektu a spolupráce při tvorbě propagačních materiálů včetně kontroly správnosti kontrolní mechanismus (ověřování, kontrola a testování).

Následná administrace projektu:

 • Vyúčtování klíčových aktivit (žádost o platbu).
 • Monitorovací zprávy.
 • Garance administrativní správnosti.

Stáhnout případovou studii

crossmenu