POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie SHIMANO CZECH REPUBLIC

Inovace sedmi rychlostního zadního náboje společnosti
SHIMANO CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Příjemce dotace:         SHIMANO CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Dotační titul:               OP PI (OP Podnikání a inovace)
Program podpory:       Inovace
Místo realizace:           Karviná
Rok realizace:              2013 – 2015
Výše dotace:               18 mil. Kč

Společnost Shimano Czech Republic, s.r.o. je vysoce specializovanou výrobní společností, která patří do skupiny Shimano, jež působí ve více než 20 zemích světa a na globálním trhu patří k leadrům především v oblasti cyklistických komponent. Skupina Shimano dále vyrábí rybářské vybavení a komponenty pro veslování. Základní filozofií společnosti je inspirace v tvořivém myšlení, permanentní proces zlepšování a inovace jako reakce na problémy. Česká pobočka společnosti je vysoce kvalifikovaným výrobcem komponent pro jízdní kola, konkrétně dvou typových variant a to sedmi rychlostního zadního náboje a rychlostního ovladače.

Společně s poradenskou firmou BUSINESS INNOVATION s.r.o. byl v roce 2013 realizován projekt v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Hlavním záměrem projektu byla inovace stávajícího produktu sedmi rychlostního zadního náboje. Společnost navázala na osmi měsíční aktivity výzkumu a vývoje mateřského závodu, měla hotový prototyp produktu, který v tomto projektu uváděla do inovované podoby. Primárním cílem projektu bylo zvýšení tržního podílu a tržeb především na evropském trhu.

Realizace projektu zahrnovala dva druhy inovace, a to inovaci produktu a inovaci procesu.

Hlavní inovací produktu bylo zvýšení přesnosti řazení, možnost řazení bez/během šlapání, a to i do kopce a snížení mrtvého úhlu řazení z 90˚ na 30˚. Tyto atributy tvořily jádro inovace produktu a spolu s inovací procesu vytvořily unikátní produkt pro evropský a světový trh.

Hlavní inovací procesu bylo zrušení podprocesu třískového obrábění (vrtání) k čemuž došlo díky změně technologického procesu výroby a inovací jednotlivých komponent. To vedlo ke snížení času potřebného na výrobu a ke snížení nákladů. V oblasti kvality došlo ke zjednodušení procesů výstupní kvality, neboť inovovaný produkt neklade vysoké nároky na výstupní kontrolu a snížila se zmetkovitost. Inovovaný výrobní proces se stal ve světě unikátním a v rámci projektu došlo také k zaškolení stávajících i nových zaměstnanců.

Pro českou pobočku Shimano znamenala realizace inovativního projektu zvyšování prestiže a postavení v rámci skupiny a maximalizaci tržeb v rámci evropského trhu, který je dynamický z hlediska nového segmentu elektro kol. Dalším pozitivním efektem bylo snížení závislosti na mateřské společnosti.

Ve spolupráci se společností BUSINESS INNOVATION s.r.o., její odborné a důsledné přípravě podnikatelského záměru byla realizace projektu úspěšná a společnost Shimano Czech Republic, s.r.o. tak získala dotaci ve výši přesahující 18 mil. Kč. Z hlediska spolupráce zajistila poradenská firma BUSINESS INNOVATION s.r.o. kompletní servis od přípravy projektu, přes úspěšnou realizaci až po následné služby. Výčet zajištěných služeb je uveden níže:

Přípravná fáze:

 • Analýza společnosti z hlediska vhodnosti projektu.
 • Finanční rating.
 • Úvodní nastavení projektu (předání informací k závazným ukazatelům a vyúčtování dotace).
 • Poradenství.

Realizační fáze:

 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Příprava plné žádosti a veškeré dokumentace včetně příloh.
 • Definování metodiky projektu včetně implementace do procesu realizace.
 • Realizace výběrových řízení a s tím spojené veškeré administrativy.
 • Samotná realizace projektu.
 • Povinná publicita v rámci projektu a spolupráce při tvorbě propagačních materiálů včetně kontroly správnosti.

Následná administrace projektu

 • Vyúčtování projektu (žádost o platbu).
 • Monitorovací zprávy.
 • Garance administrativní správnosti.
crossmenu