POPTÁVKA
Poptávka

Pro lepší orientaci v programu POVEZ II, přinášíme odpovědi na často kladené dotazy

Podpora „de minimis“

V režimu podpory de minimis lze čerpat příspěvek na externě realizované vzdělávací aktivity ve výši maximálně 85 % skutečně vynaložených nákladů. Spoluúčast žadatele tak činí 15 %.

V případě příspěvku na mzdové náklady a na mzdu interního lektora již spoluúčast 15 % neplatí, jsou ale stanoveny maximální limity (v Kč/hod). 

Poskytovatelé sociálních služeb

Zmiňované skupiny mohou získat podporu v rámci jiných investičních priorit OPZ (2.2.1, 2.2.2). Poskytovatele sociálních služeb lze dohledat podle IČ  << zde >>

Poskytovatelé zdravotnických služeb

Nemohou získat příspěvek s výjimkou soukromých poskytovatelů zdravotnických služeb v případě obecného vzdělávání, což je vzdělávání zahrnující výuku, která se vztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů.

Nestátní neziskové organizace

Mohou získat příspěvek, ale nesmí se jednat o organizace, které jsou poskytovateli sociálních služeb, zdravotnických služeb (viz otázka „Poskytovatelé zdravotnických služeb), církevní organizace se mohou zúčastnit, ale nesmí to být církevní organizace poskytující sociální služby nebo např. církevní školy.

Vzdělávací a poradenské instituce

Bude možné podpořit při dostatečném zdůvodnění nezbytnosti daného vzdělávání a jeho přínosu pro zaměstnance a dodržení všech podmínek projektu. Po předložení žádosti příslušné pracoviště ÚP ČR žádost posoudí, přičemž ji může schválit nebo vrátit k dopracování nebo zamítnout. Hodnotící komise přitom bude zohledňovat mj. ceny vzdělávacích aktivit v místě a čase obvyklé.

Podpora zaměstnanců na území hl. města Prahy

Rozhodující je provozovna (tj. místo výkonu práce). Není-li provozovna definována, řídí se místní příslušnost pravidelným místem výkonu práce, resp. místem, které je místem rozhodným pro vyměřování cestovních náhrad. Pokud je místo výkonu práce na území hl. města Prahy, tak nelze zaměstnance podpořit.

Nerozhoduje tedy, kde školení probíhá ani kde je sídlo firmy. Žádá-li OSVČ příspěvek na vlastní vzdělávání, podává žádost dle sídla podnikání.

Školení jednatelů

Platí, že se nemůže školit ten jednatel, který podepsal pracovní smlouvu na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Vzdělávací aktivita může být realizována pouze pro zaměstnance, tzn. na základě pracovní smlouvy (nelze ani jmenování do funkce jednatele).

Vychází se z rozhodnutí soudů (např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 11/1998, 21 Cdo 2708/2008, usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 538/2012 ze dne 14. 3. 2013), které smlouvy podepsané stejnou osobou na obou stranách posoudily jako neplatné. Tyto osoby proto nemohou být podpořeny v projektu POVEZ II.

Délka schvalování žádosti

Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dnů od předložení kompletní žádosti, v odůvodněných případech může být lhůta prodloužena o dalších 30 kalendářních dnů.

Doklady o bezdlužnosti nesmí být starší 30 dní

Tato povinnost vyplývá ze Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výběr dodavatele

V rámci podané žádosti je zapotřebí vyplnit předpokládanou cenu vzdělávací aktivity (VA), kdy ke zjištění dané ceny slouží právě průzkum trhu, který se přikládá k žádosti jako povinná příloha. Předpokládaná cena může být během hodnotícího procesu dané žádosti ze strany ÚP ČR upravena.
V případě, že dojde ke schválení žádosti ze strany ÚP ČR, bude z jeho strany vydáno Vyrozumění
o schválení žádosti.

Na základě tohoto vyrozumění, ze kterého je patrná výše příspěvku na VA, může zaměstnavatel následně provést výběr dodavatele VA. Tento výběr provede v souladu s Obecnou částí Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vícero provozoven v kraji

Žádost se předkládá přímo k příslušné pobočce ÚP ČR. V případě působení zaměstnavatele v rámci celé ČR se podá za každý kraj samostatná žádost na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR.

Možnost podpory další osoby, která v rámci firmy zajišťuje vzdělávání (např. koordinátor vzdělávání)

V rámci POVEZ II lze získat podporu pouze ve formě příspěvku na osobní náklady interního lektora.

Vzdělávání zaměstnanců – cizích státních příslušníků

Příspěvek v rámci projektu POVEZ II nelze poskytnout na vzdělávání zaměstnanců či potenciálních zaměstnanců, kteří nejsou občany členských zemí EU/EHP a Švýcarska, pokud nemají trvalý pobyt na území ČR. U občanů zemí mimo EU/EHP a Švýcarsko je tedy nutný trvalý pobyt na území ČR.

Pokud Vás dotační titul POVEZ II zaujal, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás provedeme celým procesem a poskytneme bližší informace. 

crossmenu