POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie NOVOGEAR, spol.

Celopodnikové vzdělávání 

Specifické vzdělávání společnosti NOVOGEAR, spol. s.r.o. 

Rok realizace: 2014 - 2015

Dotační program: OP LZZ (OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Stáhnout případovou studii

Společnost NOVOGEAR, spol. s.r.o. založená v roce 1993 se sídlem ve Frýdku – Místku patří do globálního koncernu HUMBEL. Počátky celé skupiny sídlící ve Švýcarsku sahají až do roku 1928. Dnes patří koncern k největším světovým výrobcům ozubených kol, které jsou součástí převodovek a dalších strojních příslušenství. Produkty společnosti nacházejí uplatnění v nejrůznějších high-tech segmentech výroby, jako je například letecký, nebo závodní průmysl (Formule F1). Aktuálně společnost zaměstnává více než 160 pracovníků a její tržby za prodej vlastních výrobků a služeb přesáhly 458 mil. Kč v roce 2014.

Ve spolupráci s poradenskou firmou BUSINESS INNOVATION s.r.o. byl v roce 2014 realizován projekt v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním výstupem celé realizace bylo rozšíření kvalifikace zaměstnanců nově vznikajícího oddělení výzkumu a vývoje. Zaměstnancům bylo umožněno získat nové znalosti v oblasti obsluhy technologií, 3D konstruování, výpočetního a návrhového softwaru a specifických výrobních postupů, které jsou uplatněny v rámci mateřského závodu HUMBEL. Díky projektu vyvinula společnost NOVOGEAR specifické i obecné vzdělávací aktivity na základě reálných dat, které vedly k prohloubení významného know-how vývojového oddělení u zaměstnanců.

V rámci realizace projektu byly definovány klíčové aktivity, na základě kterých byl specifikován komplexní vzdělávací plán zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců firmy.

Konkrétně se jedná o tyto 4 klíčové aktivity:

 • Specifické vzdělávání zaměstnanců – cílem aktivity bylo u stávajících zaměstnanců rozšíření kvalifikace na specifický software GAMA, používán v měřícím zařízení Gleason Sigma 1000GMM, což je jedinečné zařízení pro vysokorychlostní měření a vyhodnocování profilu ozubení. Dalším cílem bylo rozšířit kvalifikaci o specifické znalosti v oblasti frézování a broušení zubů a to formou zaškolení v mateřské firmě HUMBEL sídlící ve Švýcarsku. Školení následně umožnilo školit interně další zaměstnance, což vedlo k dalšímu zefektivnění společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
 • Obecné vzdělávání zaměstnanců – cílem aktivity bylo rozšíření kvalifikace o software CATIA, ve kterém bylo možné kombinovat variační a parametrické modelování, díky čemuž bylo možné pokrýt návrhářskou práci od tvorby designu, vlastní konstrukce, přes různé analýzy, simulace a optimalizace až po tvorbu dokumentace a NC programů pro vlastní výrobu. Dalším cílem bylo rozšíření kvalifikace o software KISSsoft, který slouží pro dimenzování, optimalizaci a kontrolu strojních prvků jako jsou ozubená kola, hřídele a ložiska, šrouby, pružiny, spoje a řemeny.
 • Monitoring a evaluace projektu – v rámci této aktivity byl monitorován a hodnocen počet osob, které si prohloubily své znalosti a dovednosti v rámci odborných kurzů, odchylky od cílových hodnot a jejich následná opatření, dosažení stanovených cílů.
 • Vedení projektu, řízení změn, organizace školení, vyúčtování projektu – v neposlední řadě cílem této aktivity bylo zajistit efektivní řízení projektu a jeho správa a to takovým způsobem, aby byl dodržování harmonogram a rozpočet projektu, bylo zabráněno vzniku rizik projektu a zejména dosaženo stanovených monitorovacích indikátorů a cílů projektu spojených s realizací patřičného počtu vzdělávacích aktivit.

Díky zkušenostem společnosti BUSINESS INNOVATION s.r.o. a důsledné přípravě projektového záměru byla realizace projektu úspěšná a společnost NOVOGEAR, spol. s.r.o. tak získala dotaci ve výši přesahující 2,3 mil. Kč. Z hlediska spolupráce zajistila poradenská firma BUSINESS INNOVATION s.r.o. kompletní servis od přípravy projektu, přes úspěšnou realizaci až po následné služby. Výčet zajištěných služeb je uveden níže: 

Přípravná fáze:

 • Nastavení detailního plánu vzdělávání (nastavení vzdělávacího plánu na 2 roky, rozřazení školení do skupin včetně vymezení rozpočtu).
 • Sestavení realizačního týmu.
 • Úvodní nastavení projektu (zaškolení členů řešitelského týmu, předání informací k závazným ukazatelům a vyúčtování dotace).

Realizační fáze:

 • Příprava plné žádosti a veškeré dokumentace včetně příloh.
 • Definování metodiky projektu včetně implementace do procesu realizace.
 • Realizace výběrových řízení a s tím spojené veškeré administrativy.
 • Samotná realizace projektu (součinnost při výběru dodavatele, prezenční listiny, zápisy z porad, zpracování výkazů za realizační tým a další).
 • Povinná publicita v rámci projektu a spolupráce při tvorbě propagačních materiálů včetně kontroly správnosti kontrolní mechanismus (ověřování, kontrola a testování).

Následná administrace projektu:

 • Vyúčtování klíčových aktivit (žádost o platbu).
 • Monitorovací zprávy.
 • Garance administrativní správnosti.

Stáhnout případovou studii

crossmenu