POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Úspory energie

Přírodní zdroje naší planety nejsou nevyčerpatelné a právě proto se EU snaží o podporu firem a institucí, kterým není životní prostředí lhostejné.

Dotační program Úspory energie je primárně zaměřen na všechny typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a na maximální využití obnovitelných zdrojů energie.

Dotace lze získat zejména na zateplení výrobních hal nebo jiných podnikatelských nemovitostí, výrobu briket a peletrekonstrukce vodních a větrných elektráren a další činnosti přispívající k ochraně životního prostředí a snižování energetické náročnosti výroby.

Dotační program Úspory energie je financován z prostředků OPPIK.

Náš tip: Zpracujeme pro vás projekt na zateplení podnikatelské nemovitosti s více, než 90% šancí na úspěch! Pro více informací klikněte zde.

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace z programu Úspory energie můžete čerpat od půl milionu až po 250 milionu Kč. Přesná částka je závislá na druhu projektu.

Maximální míra podpory pro:

  • malý podnik je 50% z prokazatelných způsobilých výdajů,
  • střední podnik 40% z prokazatelných způsobilých výdajů
  • velký podnik 30% z prokazatelných způsobilých výdajů. 

Maximální míra podpory na ekologické studie (Energetický posudek):

  • malý podnik je 50% z prokazatelných způsobilých výdajů,
  • střední podnik 40% z prokazatelných způsobilých výdajů
  • velký podnik 30% z prokazatelných způsobilých výdajů.

Procentuální výše podpory se řídí tzv. regionální mapou, která je platná pro roky 2014 - 2020.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Žádat o dotaci z programu EKO energie mohou jak malé, střední, tak i velké firmy. Omezení je pouze v podporovaných aktivitách, které je možno prostředky z EU financovat.

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu pro aktivity směřující k úspoře energie (zateplení nemovitostí, výrobních hal apod.) nebo v případě, že chtějí využívat obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Velké podniky mohou požadovat finanční podporu pouze pro energeticky úsporné aktivity, mezi které patří například výše uvedené zateplení nemovitostí a výrobních hal.

Na co vám může být dotace poskytnuta?

Dotace z programu Úspory energie může být poskytnuta na nákup a úpravu pozemků nebo stavebrekonstrukci nebo modernizaci nemovitostivýstavbu nemovitosti, případně na aktivity související s vytvořením projektové dokumentace a inženýrské činnosti ve výstavbě.

Dále lze žádat finanční prostředky v souvislosti s pořízením strojůzařízení, software a hardware vztahující se ke konkrétnímu nízkoenergetickému projektu.

Nový projekt samozřejmě potřebuje určitou publicitu, finanční prostředky z dotačního programu EKO energie vám proto mohou být poskytnuty také v této souvislosti.

Jaké aktivity lze podpořit?

  •  Aktivity přispívající ke zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (např. zateplení budov, nemovitostí, výrobních hal, využívání odpadní energie v průmyslových procesech, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla apod.)
  • Aktivity přispívající k využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů (např. modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie, realizace zařízení na výrobu briket a pelet apod.)

I zde existují jistá specifika a omezení…

Projekt, v rámci kterého chcete požádat o dotaci, musí být realizován na území České republiky vyjma hlavního města Prahy. Dále je nutno aby měl podnik 2 po sobě uzavřená zdaňovací období. Žadatel o dotaci musí prokázat vlastnická práva k dané nemovitosti nebo pozemku, který má být předmětem projektu.

Slovník pojmů:

Daňově uznatelný náklad – takový náklad, který lze uznat jako náklad na zajištění a udržení zdanitelných příjmů podniku

Malé firmy – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Střední firmy – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Velké firmy – firmy nad 249 zaměstnanců

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

crossmenu