POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Spolupráce

Tento dotační program je zaměřen především na podporu, vznik a rozvoj vzájemně spolupracujících odvětvových uskupení tzv. klastrů.

Cílem programu je vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, zvyšování konkurenceschopnosti podniku a zavádění nových technologických platforem, procesů a inovací.

Takové vytváření spolupracujících skupin umožní všeobecné zlepšení vztahů a vzájemných vazeb mezi firmami, vysokými školami, krajskými samosprávami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi. Dotační program Spolupráce je financován z prostředků OPPI.

Náš tip: Chcete získat zajímavou finanční částku z dotačního programu Spolupráce? Řekneme vám, jak na to!

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Finanční podpora může být pro jednotlivé projekty poskytnuta od 3 milionů Kč, maximálně však do výše limitů, které stanovuje Regionální mapa a pravidlo de minimis.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O finanční podporu z dotačního programu Spolupráce mohou žádat pouze klastry, které splňují podmínky uvedené ve Výzvě.

Obecněvšak mohou o dotaci z programu Spolupráce žádat:

 • Občanská sdružení
 • Akciové společnosti
 • Společnosti s ručením omezeným
 • Družstva
 • Zájmová sdružení právnických osob

Na co vám může být dotace poskytnuta?

Dotace z programu Spolupráce může být poskytnuta na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením hmotného investičního majetku (nákup staveb a pozemků + jejich úpravy, nákup strojů a zařízení za účelem výzkumu nebo inovace apod.) nebo nákladů spojených s pořízením nehmotného investičního majetku (software, datové informace, patenty, know-how a další).

Dále lze prostředky z EU financovat pořízení neinvestičního majetku, mezi který spadají například expertní studie, náklady na provoz kanceláře daného klastru, účast a prezentace na výstavách nebo veletrzích a případná propagace projektu.

Z evropských peněz však můžete pokrýt také mzdy zaměstnanců, povinné odvody pojistného nebo cestovné.

Jaké aktivity lze podpořit?

 • Provoz klastru a jeho propagaci
 • Společné projekty klastru (podpora lidských zdrojů, technická infrastruktura, inovace)
 • Sdílení práv duševního vlastnictví (know-how)

I zde existují jistá specifika a omezení…

Projekt, který je předmětem dotace, musí být realizován na území České republiky vyjma hlavního města Prahy. Jak již bylo výše zmíněno, o podporu z programu Spolupráce mohou žádat pouze klastry splňující podmínky uvedené ve Výzvě.

Pro některé aktivity je stanoven strop, nad který nemůže být dotace poskytnuta (např. podpora poradenských služeb, podpora školení a rekvalifikačních kurzů, účast na výstavách a veletrzích apod.)

Dotací také nelze financovat výrobní aktivity podniku nebo majetek, který není bezprostředně používán pro aktivity, na které se dotace vztahuje.

Slovník pojmů:

Klastr – vzájemné propojení a následná spolupráce firem a institucí z konkrétního oboru. Patří zde například dodavatelé, vládní a jiné instituce, univerzity, výzkumné tým nebo poskytovatelé služeb

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Pravidlo de minimis – podpora malého rozsahu (poskytnutá částka za poslední 3 roky nesmí přesáhnout 200 000 Eur).

Právo duševního vlastnictví – výsledky procesu lidské tvořivosti, myšlení a zkoumání. Patří zde například autorské právo, patenty, vynálezy, know-how, biotechnologické vynálezy, ochranné známky apod.

Garance expertních služeb:

 • Posouzení šance na získání dotace
 • Návrhy na úpravu projektu pro úspěšné schválení dotace
 • Příprava žádosti bez rizika ZDARMA
 • 100% administrativní správnost
 • Informační systém pro správu a řízení dokumentace
 • Provedeme vás všemi kroky k získání a udržení dotace
crossmenu