POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Školicí střediska

Tento dotační program je primárně určen na výstavbu, rozvoj a rekonstrukci školicích center nebo školicích místností. Tyto školicí prostory by měly sloužit především zaměstnancům konkrétních oborů, kteří by zde měli nabírat nové zkušenosti a znalosti.

Cílem dotačního programuje zkvalitnění zázemí pro vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v určitých sektorech.

Zároveň má tato podpora zvýšit zaměstnatelnost jednotlivců v souladu s potřebami, které vyplývají ze zavedení nových technologií, inovací a výrobních procesů. Dotační program je financován z prostředků OPPIK.

Náš tip: Zpracujeme žádost o dotaci na podporu rozvoje školicího střediska třeba právě pro vaše zaměstnance! Od úspěchu vás dělí jediný klik!

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Minimálně lze čerpat dotaci ve výši půl milionu Kč a maximálně 5 milionu Kč. Přesná částka je odvozena od tzv. Regionální mapy daňově uznatelných nákladů.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O tento druh podpory mohou žádat pouze malé a střední podniky, které působí v následujících oborech:

 • Energetika
 • Architektonická a inženýrské činnost
 • Zpracovatelský průmysl
 • IT/ICT technologie
 • Stavebnictví
 • a další…

O finanční podporu nebo grant z programu Školicí střediska mohou dále žádat nejrůznější podnikatelská seskupenínestátní neziskové organizace, územně samosprávné celky nebo vzdělávací instituce nespadající pod systém formálního vzdělávání.

Na co vám může být dotace poskytnuta?

O dotaci můžete zažádat v souvislosti s pokrytím nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetkukoupi nebo rekonstrukci nemovitostivýstavbu objektů nebo zpracování projektové dokumentace.

Finance vám mohou být poskytnuty také na zařízení konkrétního školicího střediskaškolní pomůcky nebo různorodé školicí programy a software.

Jaké pozice lze podpořit?

 • Výstavbu, rekonstrukci, zařízení a vybavení školicího centra
 • Zařízení potřebné infrastruktury spojené s realizací školicího centra

I zde existují jistá specifika a omezení…

Abyste dosáhli na podporu z EU, musí být daný projekt realizován na území ČR (vyjma hlavního města Prahy). Podnik žádající o dotaci musí prokázat 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období.

Jak již bylo výše zmíněno, školicí střediska by měla primárně sloužit ke vzdělávání zaměstnanců firem z konkrétních odvětví (zpracovatelský průmysl, IT technologie, stavebnictví apod.)

Další omezení platí pro výdaje, které chcete prostředky z EU financovat. Ty lze uplatnit nejdříve v den přijatelnosti projektu.

Slovník pojmů:

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotného charakteru - nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know-how, autorská práva apod.

Formální vzdělávání – takové vzdělání, které probíhá v institucích, jejichž výukový program je přesně zakotven v jednotlivých zákonech. Formální vzdělávání je určeno celé populaci (základní vzdělání) nebo určitým skupinám (SŠ a VŠ vzdělání)

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Garance expertních služeb:

 • Posouzení šance na získání dotace
 • Návrhy na úpravu projektu pro úspěšné schválení dotace
 • Příprava žádosti bez rizika ZDARMA
 • 100% administrativní správnost
 • Informační systém pro správu a řízení dokumentace
 • Provedeme vás všemi kroky k získání a udržení dotace
crossmenu