POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Potenciál

Dotační program Potenciál

Dotační program Potenciál je určen podnikům všech velikostí, které plánují realizovat nebo již realizují výzkumné, vývojové a inovační aktivity. Finanční podporu z fondů EU lze získat na rozšiřování stávajících kapacit středisek, nebo jejich budoucí vývoj. Dotace z programu Potenciál lze čerpat především na pořízení výzkumného zázemí (koupě strojů, software, pronájem budov, mzdy zaměstnanců apod.)Také tento dotační program je financován z prostředků OPPIK.

Náš tip: Zpracujeme pro vás výzkumný projekt s vysokým potenciálem, který má více, než 90% naději na úspěch!

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 milionu Kč a maximálně do výše 75 milionu Kč / 150 milionu Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Program Potenciál je určen všem podnikům bez ohledu na jejich velikost, kterézavádějí vlastní vývojové kapacity nebo jejich zavedení a vývoj plánují do budoucna.

Na co vám může být dotace poskytnuta?

dotaci z programu Potenciál můžete žádat v souvislosti s pokrytím nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného (stroje, budovy, pozemky) a nehmotného majetku (vývoj software, patenty + další práva duševního vlastnictví).

Podniky mohou žádat také o finanční podporu, která pokryje nutné neinvestiční výdaje zahrnující například mzdy zaměstnanců pracující na konkrétním výzkumném projektu nebo vývoji, materiál pro výrobu prototypu, případně studie expertů a odborníků.

Finanční prostředky vám mohou být poskytnuty také v souvislosti s cestovným nebo pojistným, které se vztahuje na nezbytnou dobu realizace výzkumného projektu.

Jaké aktivity lze podpořit?

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů / zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.
 • U MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Typické projekty:

 • Nákup frézovacího stroje,
 • Nákup soustruhovacího stroje,
 • Nákup svářecí technologie,
 • Nákup vybavení pro galvanovnu,
 • Nákup plazmové technologie,
 • Nákup lakovacího boxu, včetně příslušenství,
 • Nákup robotického ramena,
 • Nákup měřících zařízení.

I zde existují jistá specifika a omezení…

Chcete-li čerpat finance z dotačního programu Potenciál, pamatujte na to, že plánovaný projekt musí být realizován mimo území hlavního města Prahy.

Další omezení se vztahuje na způsobilé výdaje. Na mysli máme především pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení strojů a příslušenství musí spolu s nehmotným majetkem dosahovat alespoň 50% tzv. způsobilých investičních výdajů. Omezení platí také pro pořízení budov, jejichž cena bude financována prostředky z EU maximálně do výše 40% způsobilých investičních výdajů. U pozemků je tato hranice desetiprocentní. Další z výčtu omezení se vztahuje na minimální výši investice do dlouhodobého majetku, který bude využit pro účely daného projektu. Tato výše činí u malých podniků 4 miliony Kč a u velkých podniků 10 milionů Kč

Žadatel o dotaci z programu Potenciál může předložit maximálně jeden investiční projekt na jeden kraj ČR.

Slovník pojmů:

Daňově uznatelný náklad – takový náklad, který lze uznat jako náklad na zajištění a udržení zdanitelných příjmů podniku

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotného charakteru - nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know-how, autorská práva apod.

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Právo duševního vlastnictví – výsledky procesu lidské tvořivosti, myšlení a zkoumání. Patří zde například autorské právo, patenty, vynálezy, know-how, biotechnologické vynálezy, ochranné známky apod.

Garance expertních služeb:

 • Posouzení šance na získání dotace
 • Návrhy na úpravu projektu pro úspěšné schválení dotace
 • Příprava žádosti bez rizika
 • 100% administrativní správnost
 • Informační systém pro správu a řízení dokumentace
 • Provedeme vás všemi kroky k získání a udržení dotace
crossmenu