POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Marketing

Cílem programu je podpora exportérů na zahraničních trzích v rámci Evropské unie. Díky dotačnímu programu Marketing se mnohým podnikatelům otevírají naprosto nové příležitosti.

Finance jim mohou být poskytnuty v souvislosti s prezentováním zboží, výrobku nebo technologie nazahraniční výstavě nebo veletrhu, případně propagací, která je v této oblasti nezbytná.

Cílem dotačního programu Marketing je podpora domácích výrobků, služeb a technologií na zahraničních trzích. Také tento dotační program je financován z OPPIK.

Náš tip: Zajistíme dotaci z programu Marketing také vám! Garance formální a obsahové správnosti s úspěšností, více než devadesátiprocentní! Podívejte se, jak na to!

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace z programu Marketing je poskytována v minimální výši 0,3 milionu Kč. Poskytnuté částky však mohou být až několikanásobně vyšší, přesáhnout však nesmí 50% způsobilých výdajů.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Finanční podpora z programu Marketing může být poskytnuta jak malým, tak středním podnikům. Podmínkou jsou 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období.

Na co vám může být dotace poskytnuta?

V první řadě lze penězi z EU financovat náklady spojené s výstavou/veletrhem v zahraničí (zřízení, pronájem stánku).

Dále můžete čerpat dotace na propagační materiály (brožury, knihy, letáky), spojené s propagací daného výrobku nebo služby.

Z evropských peněz může být financována také samotná doprava exponátů na zahraniční výstavy a veletrhy.

Možností je opravdu spousta, byla by proto škoda je nevyužít!

I zde existují jistá specifika a omezení…

Žadatel o dotaci musí mít sídlo firmy mimo hlavní město Praha. Výjimku tvoří vývozní činnosti, které jsou spojené s výrobou nebo poskytováním služeb mimo pražský region.

Finanční podpora z programu Marketing může být poskytnuta na maximálně 10 zahraničních výstavnebo veletrhů.

Omezení existuje také u výše podpory. Při první výstavě nebo veletrhu vám může být poskytnuta podpora v maximální výši 50 % způsobilých výdajů, druhá a další účast se bude řídit režimem de minimis. Tento režim je uplatňován také pro výrobu propagačních materiálů a dovoz exponátu na konkrétní výstavu. 

Žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci.

Slovník pojmů:

Export, exportér – vývoz, vývozce výrobků, technologií a služeb do zahraničí

Malé podniky – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Pravidlo de minimis – podpora malého rozsahu (poskytnutá částka za poslední 3 roky nesmí přesáhnout 200 000 EUR)

Sídlo firmy, společnosti – adresa zapsaná v obchodním rejstříku, na které podnikatel vykonává řízení firmy. Takové sídlo dále slouží pro styk se státní správou a doručování korespondence

Střední podniky – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

Způsobilý výdaj – takový výdaj, který je vynaložený v souladu s cílem konkrétního dotačního programu

Garance expertních služeb:

  • Posouzení šance na získání dotace
  • Návrhy na úpravu projektu pro úspěšné schválení dotace
  • Příprava žádosti bez rizika ZDARMA
  • 100% administrativní správnost
  • Informační systém pro správu a řízení dokumentace
  • Provedeme vás všemi kroky k získání a udržení dotace
crossmenu