POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Komunikace a spolupráce mezi oblastmi výzkumu a podnikatelskou sférou v České republice poměrně zaostává. Chcete-li svým nápadem nebo inovací přispět k vytvoření příznivého prostředí pro kooperaci těchto dvou stran, zaměřte se dotační program Prosperita.

Program Prosperita podporuje vznik inovativních firemrozvoj vědeckotechnických parků a podporuje také aktivity směřující k technologickému vývoji, který se zaměřuje na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků.

Také tento dotační program je financován z OPPIK.

Náš tip: Zažádejte si o dotaci z programu Prosperita ještě dnes! Vaše šance na úspěch bude více, než 90%! Chcete vědět, jak na to?

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Finanční podpora z programu Prosperita se pohybuje v rozmezí od 5 milionů Kč, až po mnohonásobně vyšší finanční částky. Konkrétní výše podpory tvoří 40 – 60% daňově uznatelných nákladů. Intenzita veřejné podpory je interpretována v tzv. Regionální mapě.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O dotaci z programu Prosperita mohou žádat zejména právnické osoby, které setrvávají ve funkci provozovatele vědeckotechnického parku, centra pro transfer moderních technologií nebo podnikatelského inkubátoru.

Dotace z EU může být také poskytnuta agentuře pro podporu podnikání a investic (Czechinvest) a zapomenout nesmíme ani na neziskové organizace (například obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondynebo sdružení právnických osob)

Na co vám může být dotace poskytnuta?

O finanční grant nebo podporu z programu Prosperita můžete žádat v souvislosti s pokrytím výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného (pozemky, budovy, stroje, rekonstrukce staveb, hardware, stroje a zařízení) nebo nehmotného majetku (software, licence, know-how, další práva duševního vlastnictví).

Dále lze prostředky z EU pokrýtprovozní náklady (poradenské služby, školení, nejrůznější druhy studií apod.). Dotace vám může být poskytnuta také v souvislosti s povinnou publicitou projektu, která je pro firmu nebo instituci také poměrně vysokým nákladem.

Malé a střední podniky mohou navíc využívat zvýhodněných poradenských služeb, které jsou součástí dotačního programu Prosperita.

Jaké aktivity lze podpořit?

 • Založení nebo rozvoj vědeckého inkubátoru
 • Založení nebo rozvoj vědeckotechnických parků
 • Založení nebo rozvoj center pro transfer technologií
 • Zakládání a rozvoj sítí Business Angels a následná podpora jejich činností
 • Provoz stávajících vědeckých inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií (dle pravidla de minimis).

I zde existují jistá specifika a omezení…

Inovační projekt, který má být dotací z EU podpořen, musí být realizován na území České republiky (mimo hlavní město Praha).

Žadatel o finanční grant nebo dotaci musí doložit všechna vlastnická práva ke konkrétní nemovitosti nebo pozemku, který má být předmětem projektu.

Slovník pojmů:

Podnikatelský inkubátor – podnikatelské prostředí pro začínající firmy, které mohou využívat zajímavých výhod (nižší nájemné a ceny služeb apod.)

Business Angels – firmy, instituce, subjekty, které jsou ochotny investovat vlastní kapitál do nově vznikajících inovačních firem a subjektů

Vědeckotechnický park – úzce spolupracuje s vysokými školami, instituce se specializuje na oblast vědy, technologie,inovací a odborné vzdělávání

Daňově uznatelný náklad – takový náklad, který lze uznat jako náklad na zajištění a udržení zdanitelných příjmů podniku

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Pravidlo de minimis – podpora malého rozsahu (poskytnutá částka za poslední 3 roky nesmí přesáhnout 200 000 Eur).

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru (více, než 1 rok) – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotné povahy v minimální hodnotě 60 000 Kč. Nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know-how, autorská práva apod.

Garance expertních služeb:

 • Posouzení šance na získání dotace
 • Návrhy na úpravu projektu pro úspěšné schválení dotace
 • Příprava žádosti bez rizika ZDARMA
 • 100% administrativní správnost
 • Informační systém pro správu a řízení dokumentace
 • Provedeme vás všemi kroky k získání a udržení dotace
crossmenu