POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Aplikace

Tento dotační program je určen všem se zájmem realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Cílem programu "Aplikace" je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

Tento program je vyhlášen v rámci implementace Operačního programu OPPIK.

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace z EU můžete čerpat v rozmezí od 1 milionu Kč a maximálně 100 milionu Kč. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %. Procentuální výše podpory se řídí tzvregionální mapou, která je platná pro roky 2014 - 2020. Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%.

Maximální míra podpory závisí na velikosti příjemce a na kategorii činností a je uvedena v následující tabulce.

kategorie činnostimalý podnikstřední podnikvelký podnik
průmyslovývýzkum70%60%50%
průmyslovývýzkum v případě účinné spolupráce80%75%65%
experimentální vývoj45%35%25%
experimentální vývoj v případě účinné spolupráce60%50%40%

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Dotace nebo grant může být použit pro podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí. Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí. V případě konsorií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek a příjemce dotace.

Na co vám může být dotace poskytnuta?

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Podporovanými aktivitami nejsou např. zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, zavádění inovací, atd.

crossmenu