POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Inovace

Ukončili jste vývoj a nyní chcete zavést výrobu inovovaného produktu, technologie či služby, která na našem trhu zkrátka chybí?

Pokud jste alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpověděli kladně, je dotační program Inovace určen právě vám!

Dotace z EU lze získat především na nákup nejrůznějších technologií a strojů nebo vývoj software, který má sloužit k inovaci stávajícího produktu nebo služby.

Kromě inovací produktů a procesů lze financemi z EU podpořit také organizační a marketingové inovace.  Také tento dotační grant je financován z OPTAK.

Náš tip: Připravíme pro vás žádost o dotaci z programu Inovace, která má více, než 90% šanci na kladné vyřízení.

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 milionu Kč a maximálně do výše 100 milionu Kč / 200 milionu Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti. Procentuální výše podpory se řídí tzv. regionální mapou, která je platná pro roky 2020 - 2030.

Výše poskytnuté dotace nejčastěji dosahuje 25 – 45% z prokázaných způsobilých výdajů, které se liší dle jednotlivých krajů.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O dotace z programu Inovace mohou žádat:

 • podniky všech velikostí (malé, střední, velké)
 • firmy působící zejména ve zpracovatelském průmyslu, zapsané v obchodním rejstříku.

Na co vám může být dotace poskytnuta?

Dotací můžete pokrýt koupi dlouhodobého hmotného (nákup nemovitostí, technologií, hardware) a nehmotného majetku (software, licence, know-how a další práva duševního vlastnictví).

Malé a střední podniky mohou navíc žádat o poskytnutí finanční podpory sloužící k pokrytí provozních nákladů spojených s vývojem nové technologie nebo procesu (mzdy zaměstnanců, služby poradců a expertů, pojistné apod.).

A v neposlední řadě lze financemi z programu Inovace pokrýt náklady spojené s tzv. povinnou publicitou, která je s danou inovací nebo vývojem nového produktu spojená.

Jaké aktivity lze podpořit?

 • Inovace produktu
 • Inovace procesu
 • Organizační a marketingové inovace

I zde existují jistá specifika a omezení…

Inovační projekt, který plánujete podpořit, musí být realizován na území ČR vyjma hlavního města Prahy.

Firma, která žádá o dotaci z EU, musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období. Tato podmínka samozřejmě může být doložená na mateřskou společnost.

Zmínit musíme také fakt, že ne všechny inovace lze tímto programem podpořit. Například projekty bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu nebo projekty prosté obměny výrobního zařízení nelze z programu Inovace financovat.

Dotaci navíc nelze poskytnout na samotný výzkum, či vývoj (ten již musí být v okamžiku podání žádosti o dotaci ukončen).

Tento problém lze vyřešit buď nákupem inovačního software, nebo žádostí o grant z programu Rozvoj.

Reference:

Klient: EMP s.r.o. 

Předmět dotace: Inovace výroby speciálních zalévaných motorů

Výše dotace: cca. 2,0 mil.  Kč

Období: od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014

Popis: Snahou společnost EMP s.r.o., zabývající se výrobou elektročerpadel a elektromotorů s ryze sériovým charakterem, je vyvíjet nové a lepší produkty tak, aby byl udržen krok se světovou špičkou a zároveň zachován odstup od levných výrobků z Itálie a Číny. Inovativním projektem tak je vývoj, výroba a dodávka motorů se zalévaným vinutím, které jsou směřovány hlavně především pro výrobce vodních čerpadel. Předmětem projektu je tedy koupě uceleného souboru nových technologií, které vstoupí do fáze výroby. Například se jedná o razidlo TM90-2, vtahovací stroj, vtahovací hlavu, formu na tlakové lití rotorů, aj. Nově pořízený soubor technologií umožní vyrábět nový inovovaný produkt. Při přechodu na novou výrobu dojde, mimo inovaci výrobního procesu, také k úspoře energií. 

Další klienti v kategorii

 • Shimano Czech Republic s.r.o. - dotace cca 18 mil. Kč
 • MSV Metal a.s.  - dotace cca 5.6 mil. Kč

Slovník pojmů:

Daňově uznatelný náklad – takový náklad, který lze uznat jako náklad na zajištění a udržení zdanitelných příjmů podniku

Dceřiná společnost – společnost ovládaná jinou obchodní společností (část obchodního podílu je v držení tzv. mateřské společnosti)

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotného charakteru - nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know-how, autorská práva apod.

Malé firmy – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

Mateřská společnost – společnost ovládající jinou obchodní společnost (drží zde jakýkoli obchodní podíl)

Obchodní rejstřík – veřejný seznam, ve kterém jsou zapsány všechny zákonem stanovené údaje o podnikatelských subjektech. Obchodní rejstřík vede místně příslušný krajský soud

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Střední firmy – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Velké firmy – firmy nad 249 zaměstnanců

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

Garance expertních služeb:

 • Posouzení šance na získání dotace
 • Návrhy na úpravu projektu pro úspěšné schválení dotace
 • Příprava žádosti bez rizika ZDARMA
 • 100% administrativní správnost
 • Informační systém pro správu a řízení dokumentace
 • Provedeme vás všemi kroky k získání a udržení dotace
crossmenu