POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
EDUCA

Hlavním cílem tohoto programu je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovněprofesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ - NACE.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

podnikatelské subjekty - mimo sdružení, klastry, asociace

Jaké výdaje je možné podpořit?

 • náklady na vzdělávání
 • osobní náklady - náhrada mezd účastníků školení (lektoři, metodici, konzultanti)
 • osobní náklady - realizační tým (manažer projektu, koordinátor, finanční manažer, asistent; Supervizor, evaluátor - pokud neškolí, nevyučuje)
 • cestovné (pro zahraniční pracovníky realizačního týmu, kteří se podílí/nepodílí na výuce - konzultanti, lektoři)
 • stravné, cestovné, ubytování pro cílovou skupinu
 • zařízení a vybavení (PC, Software, plátno, kopírka, dataprojektor, fotoaparát, notebook, ...)
 • služby (vytvoření e-learningu, nakup jednotlivých kurzů, pronájem školících prostor, certifikáty (výroba, tisk), evaulace jednotlivých kurzů,...)
 • drobné stavební úpravy  (školících místností, úpravy pracovišť pro cílovou skupinu - do 40.000Kč)

Na co vám může být dotace poskytnuta?

Aktivity specifického vzdělávání (minimálně 80%)

 • profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
 • odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele
 • aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici
 • tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance
 • příprava podnikových lektorů

 Aktivity obecného vzdělávání (maximálně 20%)

 • jazykové vzdělávání
 • školení základních počítačových dovedností;
 • školení v oblasti tzv. měkkých dovedností (prezentační dovednosti, nebudou považovány za způsobilé)
 • tvorba webových stránek
 • komunikační dovednosti, techniky vyjednávání, projektový management
 • marketing, management řízení, zvládání stresu, řízení lidských zdrojů, tvorba webových stránek
 • vzdělávání v oblasti softwaru, které je přenositelné a je považováno obecné např. JAVA, SQL, ORACLE, Microsoft Office, Microsoft síťové aplikace, MS server, ostatní Microsoft školení pokud žadatel neprokáže jeho nepřenositelnost, Linux, MS Dynamics, Sharepoint apod.,
 • AutoCAD,
 • komerčně dostupné účetní a podnikové informační systémy apod.
 • metody řízení procesů/jakosti/rizika/systémy řízení podle mezinárodních norem (KAIZEN, Six Sigma, 8D Report, metoda 5S, Lean producition, MSA, FMEA, QFD, QMS, Paretův diagram, FTA apod.);
 • školení nutná pro získání způsobilosti pro výkon činnosti(vyplývající ze zákonných norem a předpisů vyžadujících způsobilost pracovníka k výkonu dané práce)

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?DOTACNI PROGRAM EDUCA

 • dotace od 0.8 mil. Kč - 8 mil. Kč
 • režim de-minimis: procentuální výše: malý podnik - 100 %, střední
  podnik - 100 %, velký podnik - 100%
 • bloková výjimka: procentuální výše: malý podnik - 45 %, střední
  podnik - 35 %, velký podnik - 25%
 • podávání žádostí od 27.5. 2013 v v online aplikaci Benefit.
 • plánovaná alokace pro tuto výzvu je 200 mil. Kč

I zde existují jistá specifika a omezení…

 • projekt nesmí trvat déle než 18 měsíců a vzdělávací aktivity v rámci projektů mohou být zajišťovány interně i externě.
 • v rámci EDUCA je možné realizovat školení i v zahraničí, avšak je nutno doložit Čestným prohlášením (nemožnost realizace v ČR)
crossmenu