Dotační program Nemovitosti

Dotační program Nemovitosti pomůže financovat výstavbu, koupi nebo rekonstrukci nemovitostí a výrobních hal fyzNEMOVITOSTIickým i právnickým osobám. O finanční podporu mohou žádat podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, strategických službách nebo technologických centrech.

Účelem tohoto dotačního programu je iniciovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí a související infrastruktury. Finanční grant lze získat například na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb nebo výstavbu nájemních bytů.

Dotace na nemovitosti lze uplatit v každé fázi životního cyklu daného projektu – od prvních příprav, přes výstavbu a rozvoj, až po rekonstrukce objektů, na které je v tomto případě kladen maximální důraz. Také tento grant je financován z programu OPPIK.

Náš tip: Připravíme vám žádost o schválení dotace zahrnující vše od samotného podnikatelského záměru, přes výběrová řízení, až po finální vyúčtování. Od úspěchu vás dělí jediný klik.

 

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

NEMOVITOSTI 2Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 milionu Kč a maximálně do výše 200 milionu Kč. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.

Výše dotace je standardně vypočítána na základě velikosti podniku. Malé podniky mohou získat dotaci ve výši 45 %, střední 35 %.

Pokud o evropský grant žádá územně samosprávný celek, je zde omezení ve výši 30%. Další omezení souvisí s tzv. Nákladovou mezerou, nad jejíž výši není možno dotaci poskytnout.

 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O dotaci z programu Nemovitosti mohou žádat jak právnické, tak fyzické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. V programu rovněž neexistuje velikostní omezení podniků. O finanční podporu tedy mohou požádat jak malé a střední podniky včetně územně samosprávných celků.

 

Na co vám může být dotace poskytnuta?

Dotace z EU může být poskytnuta na pokrytí nákladů souvisejících s projektovou přípravou a dokumentací daného projektu nebo přípravou území pro jeho budoucí realizaci (demoliční práce, hrubé terénní úpravy apod.)

Žádat o finanční příspěvek můžete také v rámci rekonstrukce podnikatelských nemovitostí, mezi které spadají zejména haly a nájemní objekty. Dále lze penězi z Evropské unie financovat odstranění nevyužitých nebo chátrajících staveb a výstavbu nových, výstavbu inženýrských sítí nebo účelových komunikací.

Evropskými penězi lze také financovat inženýrskou činnost ve výstavbě nebo architektonickou soutěž. Zapomenout nesmíme ani na to, že prostředky z EU lze použít k financování zvýšení energetické účinnosti staveb nebo na výstavbu a vybavení školících center.

 

Jaké výdaje lze podpořit?

 

I zde existují jistá specifika a omezení…

Rozhodnete-li se čerpat finanční prostředky z dotačního programu Nemovitosti, mějte na paměti, že i zde je nutno dodržovat určité podmínky. Chcete-li žádat o dotaci, která by měla pokrýt náklady na rekonstrukci, vždy by měl tento úkon převýšit samotnou kupní cenu nemovitosti.

Pro nové přístavby ke stávajícím nemovitostem platí jednoduché pravidlo – přístavba bude zahrnuta v celkových způsobilých výdajích jen do 100 % původní podlahové plochy.

Každá nemovitost, která bude předmětem projektu, musí být ve vlastnictví žadatele a následně i příjemce dotace (nutno doložit vlastnická práva).

Velikost území, na kterém bude projekt realizován, musí zabírat minimálně 500 m2 podlahové plochy objektu. Veškeré stavby a realizace projektů musí být samozřejmě prováděny v souladu s územním plánem konkrétní obce.

 

Slovník pojmů:

Architektonická soutěž – soutěž je vyhlášena za účelem získání nejlepšího návrhu (projektu) výstavby.  Jednotliví soutěžící (soutěžitelé) předkládají své návrhy, z nichž vybírá odborná porota

Fyzická osoba – osoba (člověk) s dvojí právní způsobilostí = způsobilost k právům a povinnostem (od narození) + způsobilost k právním úkonům (od dosažení určitého věku)

Inženýrská činnost ve výstavbě – zahrnuje spoustu dílčích činností: přípravu a realizaci investičních akcí, stavební dozor, poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků apod.

Malé firmy – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

Nákladová mezera – představuje rozdíl mezi způsobilými výdaji na realizaci projektu navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou projektu

Obchodní rejstřík – veřejný seznam, ve kterém jsou zapsány všechny zákonem stanovené údaje o podnikatelských subjektech. Obchodní rejstřík vede místně příslušný krajský soud

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Právnická osoba – instituce/společnost, která získává způsobilost k právům a povinnostem + způsobilost k právním úkolům okamžikem svého vzniku

Střední firmy – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Územně samosprávný celek – sdružení osob žijících na jednom území, kteří vykonávají samosprávu daného území. Řadí se mezi právnické osoby. Územně samosprávné celky jsou především obce a kraje.

Územní plán – studie, jejímž cílem je prostorové a funkční uspořádání krajiny směřující k maximálnímu možnému využití dané oblasti. Územní plán vydává zastupitelstvo konkrétní obce

Velké firmy – firmy nad 249 zaměstnanců

 

Garance expertních služeb:

 
 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Byli jsme spokojeni s velice vstřícným přístupem, kolektivu Vaší firmy. Velice rádi bychom do budoucna dále s Vámi spolupracovali." Josef Janyška / JANYŠKOVÁ s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION