Dotace pro projekty v období 2014 - 2020

Investiční projekty

 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Program navazuje na úspěšný program OPPI, který byl koordinován Agenturou Czechinvest. V současnosti jsou známy pouze předběžné návrhy prioritních os, níže citované z oficiálních stránek MMR

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je operační program pro nové programové období 2014 – 2020. Tento nový OP plně navazuje na předchozí OP Podnikání a inovace (OPPI) z období 2007 – 2013. Celkové prostředky pro ČR v letech 2014 - 2020 jsou 21,9 mld. EUR, z toho pro OP PIK připadne 18%, tj. 4mld. EUR, čerpá se prostřednictvím ERDF. OP PIK se zaměřuje na schopnost místních firem se dlouhodobě prosazovat a být konkurenceschopný jak v ČR, tak na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst.  Jde především o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor (viz. prioritní osy).

Klíčová skupina příjemců: zaměření zejména na malé a střední podniky (zvláště inovativní), míra podpory velkých podniků omezena.

Max. míra regionální podpory dle velikosti podniku byla snížena na tyto hodnoty:

-          Malý (do 49 zaměstnanců)                45 %,

-          Střední (50 až 249 zaměstnanců)    35 %,

-          Velký (od 250 zaměstnanců)            25 %.


Podporované aktivity shrnují 4 věcně zaměřené prioritní osy a jejich specifické cíle s příklady na využití dotace.

-          Specifický cíl (SC) 1.1.: Zvýšit inovační výkonnost podniků -  např. Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, průmyslový výzkum a vývoj, zavádění inovací výrobků a služeb do výroby, eko-inovace.

-          SC 1.2.: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích – např. Tvorba nových a rozšiřování vědecko-technických parků, podnikatelských inkubátorů, Rozvoj sítí spolupráce, včetně klastrů, Sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

-          SC 2.1.: Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem – např. Realizace podnikatelských záměrů začínajících firem a rozvojových firem, poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy.

-          SC 2.2.: Zvýšit internacionalizaci malých a středních firem – např. Služby pro MSP usnadňující vstup na zahraniční trhy, služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce.

-          SC 2.3.: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání – např. Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury, rekonstrukce brownfields.

-          SC 2.4.: Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání – např. Vybudování či rozšíření školicích středisek, pořízení vybavení, školení zaměstnanců.

-          SC 3.1.: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR – např. Výstavba nových, rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE (MVE, bioplyn)

-          SC 3.2.: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a zvýšit využití energetických služeb – např. Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla.

-          SC 3.3.: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy a zavést prvky inteligentních sítí do distribučních soustav – např. Nasazení dálkově ovládaných prvků, nasazení technologických prvků řízení napětí, instalace akumulačních jednotek v distribučních soustavách.

-          SC 3.4.: Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a zvýšit využívání druhotných surovin – např. Zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií, např. nízkouhlíková doprava, zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin

-          SC 3.5.: Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizovat soustavy zásobování teplem – např. Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

-          SC 4.1.: Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu – např. Modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovou rychlostí 30 Mbit/s pro všechny obyvatele.

-          SC 4.2.: Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání – např. Tvorba nových ICT řešení, Poskytování sofistikovaných sdílených služeb, včetně budování a modernizace datových center splňujících kritéria energetické účinnosti

V současnosti stále probíhá schvalování, avšak níže zmíněné programy budou pravděpodobně zachovány v inovativné podobě:

 Obnovené dotační priority (vůči období 2007-2013):

1)  Potenciál

2)  Inovace

3)  Prosperita/Spolupráce

4)  Poradenství/Marketing

5)  Školící střediska

6)  Eko-energie

7)  Nemovitosti

8)  ICT a strategické služby

Nové dotační priority:

1) Modernizace a rozvoj energetických přenosových a distribučních soustav

2) VaV a inovace v energetice

3) Infrastruktura vysokorychlostního internetu

4) Seed fond

Neobnovené dotační priority:

1) ICT v podnicích

2) Rozvoj (pouze vybrané oblasti přeneseny do oblasti Inovace)

 

Vzdělávací projekty

 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Kluci z BI jsou prostě super..." Jan Tkáč / AVE Soft
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION